پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره علم سنجی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

 

شیوه صحیح درج افلیشن دانشکده علوم پزشکی شوشتر در مقالات علمی 
Department of……, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran
گروه .....،دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران


برای مقالات مستخرج از طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی، آدرس دانشجو باید به صورت ذیل ذکر شود. 
Student Researcher Committee, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort